در آستانه صدور احكام ۱۴۰۰ بازنشستگان كشوری؛

جزئیات اعمال یك گروه بالاتردرباره بازنشستگان پیش ازسال ۹۶

جزئیات اعمال یك گروه بالاتردرباره بازنشستگان پیش ازسال ۹۶ به گزارش مبل زیبا صندوق بازنشستگی کشوری، جزئیات و ضوابط اعمال یک گروه بالاتر درباره بازنشستگان قبل از سال ۱۳۹۶ را اعلام نمود.


به گزارش مبل زیبا به نقل از مهر، صندوق بازنشستگی کشوری در آستانه صدور احکام بازنشستگان و وظیفه بگیران کشوری در سال ۱۴۰۰، جزئیات و ضوابط اعمال «یک گروه بالاتر درباره بازنشستگان قبل از سال ۱۳۹۶» را اعلام نمود. احکام این دسته از بازنشستگان، از روز یکشنبه، ۲۹ فروردین ۱۴۰۰ از راه سایت sabasrm.ir در دسترس قرار می گیرد. همینطور درباره افزایش ۲۵ درصد سنواتی سال ۱۴۰۰ با عنایت به تصویب آن در جلسه هیأت وزیران در روز چهارشنبه ۲۵ فروردین ماه، بعد از صدور مصوبه توسط سازمان های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی کشور، موارد مربوطه طی هفته آینده صادر خواهد شد. بر این اساس و در مورد «اعمال یک گروه بالاتر درباره بازنشستگان پیش از سال ۹۶»، با عنایت به بند (۱) نامه شماره ۶۴۰۹۱۶ مورخ ۲۹/‏۱۱/‏۱۳۹۹‬ سازمان های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی کشور که تاکید کرده است «کلیه بازنشستگان مشمول جدول گروه های شغلی بیست گانه مبحث قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و طبقات شغلی ۱۶ گانه قانون مدیریت خدمات کشوری که تاریخ بازنشستگی آنان پیش از بخشنامه شماره ۱۱۱۳۷۷۶ مورخ ۲۲/‏۰۱/‏۱۳۹۶‬ سازمان امور اداری و استخدامی کشور بوده است، مشروط به رعایت سقف گروه های استحقاقی سطوح مندرج در نامه فوق، از یک گروه / طبقه شغلی بالاتر برخوردار خواهند شد.» اقدامات مختلفی صورت گرفته که به اطلاع بازنشستگان و وظیفه بگیران عزیز کشوری می رسد. اول؛ کلیه بازنشستگان پیش از ۰۱/‏۰۱/‏۱۳۹۶‬ که مشمول جداول گروه های بیست گانه هستند، از امتیازات یک گروه بالاتر با رعایت سقف گروه های شغلی در اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، برخوردار می شوند که در صفحه اول سیستم احکام «گروه بالاتر» درج می شود. بعنوان مثال، درصورتیکه بازنشسته ای با مدرک فوق دیپلم و با ۳۰ سال خدمت در طبقه ۸/ گروه شغلی ۱۲ باشد از امتیازات یک گروه بالاتر یعنی معادل طبقه ۹/ گروه ۱۳) برخوردار خواهد شد. در این حوزه، اعضای هیأت علمی، قضات، مقامات و بازنشستگان غیر هیأت علمی وابسته به وزارت علوم که اخیراً احکام آنها بر مبنای رتبه پایه اصلاح شده است مشمول افزایش یک طبقه / گروه نمی شوند. دوم؛ سقف گروه های شغلی کارکنان دولت (برحسب سنوات خدمت) در اجرای بخشنامه های شماره ۱۱۱۳۷۷۶ مورخ ۲۲/‏۰۱/‏۱۳۹۶‬ و شماره ۱۱۳۰۷۴۰ مورخ ۰۲/‏۰۲/‏۱۳۹۶‬ برپایه جدول زیر است:
سوم؛ گروه های تشویقی قانون نظام هماهنگ پرداخت (از ۱۳۷۰ تا آخر ۱۳۸۷) علاوه بر سقف گروه های استحقاقی تعیین شده در جدول بالا، منظور شده است. چهارم؛ از آنجایی که مطابق دادنامه شماره ۱۹۲۶ – ۱۹۲۷ مورخ ۲۴/‏۱۲/‏۱۳۹۳‬ و اصلاحیه ۲۶/۸/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، طبقه تشویقی در ارتباط با بخشنامه شماره ۱۱۹۴۲/۲۰۰ مورخ ۲۲/‏۰۵/‏۱۳۹۰‬ معاونت سابق توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور لغو شده است، بخشنامه شماره ۱۱۳۰۷۴۰ مورخ ۰۲/‏۰۲/‏۱۳۹۶‬ برای جبران طبقه شغلی مزبور بعنوان گروه استحقاقی منظور شده است. پنجم؛ حداکثر گروه شغلی قابل اعمال ۲۰ و طبقه شغلی قابل اعمال ۱۶ بوده و اگر افراد در این نوع گروه / طبقه شغلی قرار داشته باشند ارتقا یک گروه / طبقه بالاتر برای آنان موضوعیت نداشته و اعمال نخواهد شد. ششم؛ در جدول بالا ایثارگرانی که در زمان اشتغال از یک مقطع بالاتر برخوردار شده اند، کماکان از مزایای یک مقطع بالاتر بهره مند هستند. هفتم؛ بنابراین، با عنایت به توضیحات مطرح شده در بندهای پیشین، گروه / طبقه بالاتر به برخی رکوردهای قبل از سال ۱۳۹۶ تعلق نگرفته است که عبارت اند از: الف) برخورداری از سقف گروه / طبقه شغلی استحقاقی بر حسب مدرک تحصیلی و سنوات. ب) عدم انطباق مدرک تحصیلی مندرج در سیستم احکام با آخرین مدرک تحصیلی دریافت شده. ج) هر چند رکورد در سقف گروه استحقاقی قرار دارد، اما با عنایت به تفکیک نشدن گروه های استحقاقی و تشویقی توسط دستگاه ذیربط، امکان شناسایی در سیستم احکام صندوق فراهم نباشد. هشتم؛ برای اصلاح نکات بند (۷) لازم است اقدام های زیر انجام شود: الف) درصورتیکه با عرضه مستندات و احکام کارگزینی توسط دستگاه محل خدمت بازنشستگان مشخص شود که برخی از گروه های تعلق گرفته بعنوان «تشویقی» بوده است و البته در سقف مقرر نباشد، نسبت به صدور گروه بالاتر به وسیله سیستم احکام صندوق اقدام می شود. ب) در صورت ضرورت برای اصلاح اطلاعات سیستم احکام از نظر تفکیک گروه های شغلی و تشویقی یا مدرک تحصیلی، باید واحد امور اداری یا کارگزینی دستگاه ذیربط نسبت به بارگذاری مشخصات بازنشستگان عزیز به همراه تصویر مدارک مورد نیاز در درگاه خدمات الکترونیک صندوق بازنشستگی کشوری به نشانی sabasrm.ir اقدام نماید. در زمینه «اعمال امتیاز ایثارگری در احتساب متناسب سازی حقوق بازنشستگان»، صندوق بازنشستگی کشوری ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۶۴۰۹۱۶ مورخ ۲۹ /۱۱/۱۳۹۹ سازمان های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی کشور در مورد اجرای بند (۲) نامه در رابطه با اعمال امتیاز ایثارگری، بر مبنای دریافت مشخصات بازنشستگان جانباز، آزاده و فرزند شهید از سامانه مرکزی بنیاد شهید و امور ایثارگران و همینطور اطلاعات ثبت شده بازنشستگان کشوری توسط دستگاههای اجرایی در سایت صندوق بابت وضعیت ایثارگری و حضور در جبهه، اقدامات شش گانه ای به شرح زیر در سیستم احکام انجام شده است: اول؛ امتیاز ایثارگری درباره کلیه بازنشستگان مشمول متناسب سازی اول مهر ۱۳۹۹ که امتیازات جداول مواد ۱۰۹ و ۱۱۰ درباره آنها اجرا شده است، بر اساس امتیاز جدول بند (۴) بخشنامه شماره ۱۴۵۹۳/۲۰۰ مورخ ۲۱/‏۰۲/‏۱۳۸۸‬ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور سابق و بخشنامه شماره ۲۵۹۰۴۷ مورخ ۱۵/‏۰۵/‏۱۳۹۸‬ سازمان امور اداری و استخدامی کشور قابل اعمال است. دوم؛ جدول عملیاتی برای بازنشستگان ایثارگر مشمول این مصوبه به شرح زیر است:
سوم؛ در صورتیکه بازنشسته گرامی از اجتماع حالت های ایثارگری در جدول بالا برخوردار باشد، بر مبنای رأی ۵۱۱ مورخ ۱۵/‏۰۹/‏۱۳۹۱‬ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مشمول امتیاز مجزا در ارتباط با هر وضعیت ایثارگری با رعایت سقف امتیاز مقرر شده خواهد بود. همینطور درصورتیکه بازنشستگان ایثارگر از جمع حالات ایثارگری برخوردار باشند، حسب مورد از جمع امتیازات مربوط هم برخوردار می شوند، مشروط بر اینکه امتیاز ایثارگری آنان از سقف تعیین شده در بند ۲ ماده ۶۸ قانون خدمات کشوری (۲۲۵۰) امتیاز تجاوز نکند. چهارم؛ در صورتی که امتیاز مندرج در مدارک ابراز شده بعنوان مثال برای درصد جانبازی عدد ۵ درصد باشد، از ردیف ۲ جدول فوق برخوردار خواهد بود و مازاد بر عدد مذکور (۶ تا ۱۰) از ردیف ۳ جدول برخوردار می شوند. پنجم؛ فرزندان شهید مشمول بالاترین امتیاز جدول (۲۲۵۰) قرار می گیرند. ششم؛ مستندات ابرازی در مورد وضعیت ایثارگری عزیزان در فیلد مشخص شده در صفحه احکام درج و قابل مشاهده می باشد. همینطور رکوردهایی که به هر علت قبلاً فیلد ایثارگری درباره آنها فعال نبوده با احراز وضعیت ایثارگری صرفا مشمول بهره مندی از امتیازات جدول بند فوق خواهند بود. گفتنی است، با عنایت به این که مستندات ایثارگری مورد بررسی واقع شده و سپس احکام در ارتباط با آن صادر می شود، در مواردی که برخی مدارک ارسالی در سایت صندوق بارگذاری نشده باشد، متعاقباً با بررسی کارشناسان صندوق درباره آنها اقدام خواهد شد.

1400/01/28
10:03:12
0.0 / 5
456
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۸ بعلاوه ۳
مبل زیبا
mobleziba.ir - حقوق مادی و معنوی سایت مبل زیبا محفوظ است

مبل زیبا

مبلمان و دکوراسیون داخلی